PLEASE READ

Please credit if you repost my romaji or translations to other sites.
If there are any mistakes, please let me know. (:

2/25/2016: Updated English translation policy! Please see this page.

Friday, November 6, 2015

Bad Apple!! (C-pop remix)


Original (Japanese) + Traditional version

Original song from Touhou
Chinese lyrics by 幻女
Arranged by 鸟爷


Tíng wài dōngfēng ruǎn xiāng lián bàn juǎn huā bàn cán
Guī zhōng nǚ-ér qì bùrěn huā dī huā qiè shuǐ yǐn shuǐ hán
Àn bǎ huā chú shǒu hé náng xì gōu hé xiùkòu
Rěn tà luò huā lǐ zàng liàn huāsī xù qiú
Niǎo jìng zhèng huánghūn huā chú dú yǐ lèi dú sǎ
Huā luònàn xúnmì zhǐ liú zhī lěng zhī sè lèi gàn lèi hé
Chūn lái wú shēngxī lěng yǔ yù qiāo qīng dēng lì
Chūn qù yì bù wén nú dǐ nǎo chūn huán xiū

Zuó xiāo xián tíng wài
tíng wài bēigē fù yòu lái
fēng dāo shuāng jiàn cuī huā bài
hóng luò xiāng xiāo yǔ niǎo mái
Yuàn nú tiānyá suí huā qù 
suí huā qù dào yúnhé lǐ
yuàn nú xié xià shēng shuāng yì
tiān jìntóu chù xiāng qiū qì
Huā zhuì piāobó zhú liúshuǐ
liúshuǐ wū nào huā zī tuì
xiāng cán qiǎnquǎn jià chūn fēng
wèi ruò jìngtǔ yǎn fēngliú
Cǎomù qīngmíng huā qīng sù
huā sù bù yǔ ní chén gǒu
hé náng ruǎn jǐn huā róng xiù
yàn gǔ qīng qí qì zì liú
Rújīn zhèng dài ěr sǐ shí
nóng wèi niǎn tǔ bù rěn qì
dài dào nóng shēn yǔn luòrì
zàng nóng héchù rén bùzhī
Yòu kàn chūn qù huā róng suǒ
nǎ kān lèi gān hóngyán pò
huā suǒ rén shuāi chūnsè mò
rén wáng huā luòlèi jiàn duō
Rújīn zhèng dài ěr sǐ shí
nóng wèi niǎn tǔ bùrěn qì
dài dào nóng shēn yǔn luòrì
zàng nóng héchù rén bùzhī
Yòu kàn chūn qù huā róng suǒ
nǎ kān lèi gān hóng yán pò
dù yǔ chūn guī tí xuè jǐn
lián lóng jìmò yuè hén qīng

Tíng wài dōngfēng ruǎn xiāng lián bàn juǎn huā bàn cán
Guī zhōng nǚ-ér qì bù rěn huā dī huā qiè shuǐ yǐn shuǐ hán
Àn bǎ huā chú shǒu hé náng xì gōu hé xiùkòu
Rěn tà luò huā lǐ zàng liàn huāsī xù qiú
Niǎo jìng zhèng huánghūn huā chú dú yǐ lèi dú sǎ
Huā luònàn xúnmì zhǐ liú zhī lěng zhī sè lèi gàn lèi hé
Chūn lái wú shēngxī lěng yǔ yù qiāo qīng dēng lì
Chūn qù yì bú wén nú dǐ nǎo chūn huán xiū

Zuó xiāo xián tíng wài
tíng wài bēigē fù yòu lái
fēng dāo shuāng jiàn cuī huā bài
hóng luò xiāng xiāo yǔ niǎo mái
Yuàn nú tiānyá suí huā qù
suí huā qù dào yún hé lǐ
yuàn nú xié xià shēng shuāng yì
tiān jìntóu chù xiāng qiū qì
Huā zhuì piāobó zhú liúshuǐ
liúshuǐ wū nào huā zī tuì
xiāng cán qiǎnquǎn jià chūn fēng
wèi ruò jìngtǔ yǎn fēngliú
Cǎomù qīngmíng huā qīng sù
huā sù bù yǔ ní chén gǒu
hé náng ruǎn jǐn huā róng xiù
yàn gǔ qīng qí qì zì liú
Rújīn zhèng dài ěr sǐ shí
nóng wèi niǎn tǔ bù rěn qì
dài dào nóng shēn yǔn luòrì
zàng nóng héchù rén bùzhī
Yòu kàn chūn qù huā róng suǒ
nǎ kān lèi gān hóngyán pò
huā suǒ rén shuāi chūnsè mò
rén wáng huā luòlèi jiàn duō
Rújīn zhèng dài ěr sǐ shí
nóng wèi niǎn tǔ bù rěn qì
dài dào nóng shēn yǔn luòrì
zàng nóng héchù rén bùzhī
Yòu kàn chūn qù huā róng suǒ
nǎ kān lèi gān hóngyán pò
dù yǔ chūn guī tí xuè jǐn
lián lóng jì mò yuè hén qīng

Mèng huí zuó xiāo xián tíng wài
tíng wài bēigē fù yòu lái
fēng dāo shuāng jiàn cuī huā bài
hóng luò xiāng xiāo yǔ niǎo mái
Yuàn nú tiānyá suí huā qù
suí huā qù dào yún hé lǐ
yuàn nú xié xià shēng shuāng yì
tiān jìntóu chù xiāng qiū qì
Huā zhuì piāobó zhú liúshuǐ
liúshuǐ wū nào huā zī tuì
xiāng cán qiǎn quǎn jià chūnfēng
wèi ruò jìng tǔ yǎn fēngliú
Cǎomù qīngmíng huā qīng sù
huā sù bù yǔ ní chén gǒu
hé náng ruǎn jǐn huā róng xiù
yàn gǔ qīng qí qì zì liú
Rújīn zhèng dài ěr sǐ shí
nóng wèi niǎn tǔ bùrěn qì
dài dào nóng shēn yǔn luòrì
zàng nóng héchù rén bùzhī
Yòu kàn chūn qù huā róng suǒ
nǎ kān lèi gān hóngyán pò
huā suǒ rén shuāi chūnsè mò
rén wáng huā luòlèi jiàn duō
Rújīn zhèng dài ěr sǐ shí
nóng wèi niǎn tǔ bùrěn qì
dài dào nóng shēn yǔn luòrì
zàng nóng héchù rén bùzhī
Yòu kàn chūn qù huā róng suǒ
nǎ kān lèi gān hóngyán pò
dù yǔ chūn guī tí xuè jǐn
lián lóng jìmò yuè hén qīng

--

庭外东风软 湘帘半卷 花半残
闺中女儿泣 不忍花低花怯水隐水寒
暗把花锄守 荷囊细勾 荷袖扣
忍踏落花里 葬殓花丝絮毬
鸟静正黄昏 花锄独倚 泪独洒
花落难寻觅 只留脂冷脂涩泪干泪涸
春来无声息 冷雨欲敲 青灯立
春去亦不闻 奴底恼春还休
昨宵闲庭外 庭外悲歌复又来 风刀霜剑摧花败 红落香消与鸟埋
愿奴天涯随花去 随花去到云和里 愿奴胁下生双翼 天尽头处香丘憩
花坠漂泊逐流水 流水污淖花姿褪 香残缱绻嫁春风 未若净土掩风流
草木清明花清素 花素不与泥尘苟 荷囊软锦花容绣 艳骨清奇气自留
如今正待尔死时 侬为捻土不忍弃 待到侬身殒落日 葬侬何处人不知
又看春去花容锁 哪堪泪干红颜破 花锁人衰春色莫 人亡花落泪渐多
如今正待尔死时 侬为捻土不忍弃 待到侬身殒落日 葬侬何处人不知
又看春去花容锁 哪堪泪干红颜破 杜宇春归啼血尽 帘栊寂寞月痕轻

庭外东风软 湘帘半卷 花半残
闺中女儿泣 不忍花低花怯水隐水寒
暗把花锄守 荷囊细勾 荷袖扣
忍踏落花里 葬殓花丝絮毬
鸟静正黄昏 花锄独倚 泪独洒
花落难寻觅 只留脂冷脂涩泪干泪涸
春来无声息 冷雨欲敲 青灯立
春去亦不闻 奴底恼春还休
昨宵闲庭外 庭外悲歌复又来 风刀霜剑摧花败 红落香消与鸟埋
愿奴天涯随花去 随花去到云和里 愿奴胁下生双翼 天尽头处香丘憩
花坠漂泊逐流水 流水污淖花姿褪 香残缱绻嫁春风 未若净土掩风流
草木清明花清素 花素不与泥尘苟 荷囊软锦花容绣 艳骨清奇气自留
如今正待尔死时 侬为捻土不忍弃 待到侬身殒落日 葬侬何处人不知
又看春去花容锁 哪堪泪干红颜破 花锁人衰春色莫 人亡花落泪渐多
如今正待尔死时 侬为捻土不忍弃 待到侬身殒落日 葬侬何处人不知
又看春去花容锁 哪堪泪干红颜破 杜宇春归啼血尽 帘栊寂寞月痕轻

梦回 昨霄闲庭外 庭外悲歌复又来 风刀霜剑摧花败 红落香消与鸟埋
愿奴天涯随花去 随花去到云和里 愿奴胁下生双翼 天尽头处香丘憩
花坠漂泊逐流水 流水污淖花姿褪 香残缱绻嫁春风 未若净土掩风流
草木清明花清素 花素不与泥尘苟 荷囊软锦花容绣 艳骨清奇气自留
如今正待尔死时 侬为捻土不忍弃 待到侬身殒落日 葬侬何处人不知
又看春去花容锁 哪堪泪干红颜破 花锁人衰春色莫 人亡花落泪渐多
如今正待尔死时 侬为捻土不忍弃 待到侬身殒落日 葬侬何处人不知
又看春去花容锁 哪堪泪干红颜破 杜宇春归啼血尽 帘栊寂寞月痕轻